Adatkezelési tájékoztató

A Euroventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 61. a. ép., cégjegyzékszám: 01-10-046229, adószám: 14537727-2-43, weboldal címe: http://www.euroventures.hu, a továbbiakban: "Adatkezelő") a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja az érintetteket az általa alkalmazott adatkezelésről.

1.            Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, és mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására. Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: "Adatkezelési Tájékoztató") az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján általános információt ad az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása során történő adatkezelésekről, így különösen a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról, jogérvényesítési lehetőségekről, illetve az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az érintett (a továbbiakban: "Érintett") az Adatkezelő adatvédelmi folyamataival kapcsolatos kérdéseire.

2.            Az Adatkezelő magán tőke és kockázati tőke befektetésekkel, ehhez kapcsolódó tőkealap-kezeléssel foglalkozó gazdasági társaság.

Az Adatkezelő gazdasági tevékenysége ellátása során az Adatkezelő részére az Érintettek személyes adatokat adhatnak meg az Adatkezelővel történő szerződéskötés során, illetve abban az esetben, amikor az Érintett az Adatkezelővel egy esetleges jövőbeli gazdasági kapcsolat - elsősorban befektetési üzleti kapcsolat - kialakítása érdekében felveszi a kapcsolatot. Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok alapján köteles elvégezni az Ön üzletbiztonsági átvilágítását, a pénzmosás megelőzési vizsgálatot, köteles kockázatelemzést végezni, statisztikai célú elemzést készíteni, a folyamatról pedig adatot szolgáltat a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek számára. Ezen lépések egyike sem önálló célú adatkezelés, minden lépés a szerződés előkészítését és a szerződéskötésről szóló döntést szolgálja. Ezen lépések elhagyásával nem tud döntés születni, így az adatkezelés sem képes elérni célját.

3.            Az Adatkezelő az Érintett adatait a szolgáltatása nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben harmadik fél részére továbbíthatja. Lehetséges harmadik fél:

i) az Adatkezelő szerződött partnerei, akik közé az Adatkezelő szolgáltatásai teljesítése érdekében illetve ehhez kapcsolódóan szükségszerűen igénybe vett informatikai szolgáltatást és könyvelési, számviteli szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók tartoznak.

ii) eljáró ügyvéd, aki részére az Adatkezelő szerződéskötés céljából továbbítja a szükséges adatokat.

iii) az Adatkezelő működése feletti törvényességi és gazdasági felügyeletet ellátó szervek, amelyek jogi előírás teljesítése céljából bármikor jogosultak az Érintettek személyes adatait is megismerni, ez ellen kifogással sem az Érintettek sem az Euroventures Zrt. nem élhetnek. Ezen harmadik felek az alábbiak:

o MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

o Magyar Nemzeti Bank

o Irányító Hatóságok

o Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

o Európai Unió Bizottsága és ellenőrző szervei

4.            Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz az Érintett magánszférájának védelme, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek. Az adatkezelési időtartam lejártakor az Adatkezelő törli az Érintett adatait.

Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen, és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak. A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.

Adatkezelő biztosítja az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak teljeskörű tájékoztatását az adatvédelmi szabályokról. Adatbiztonsági garanciaként az Adatkezelő vezető tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

5.            Érintett a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton, az office@euroventures.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.

Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].

Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását). Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

6.            Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet, és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.


7.            Amennyiben Adatkezelő módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, akkor erről a honlapon közleményt helyez el.

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem említett adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóságok, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból illetve a 3. pontban részletezett harmadik fél körétől eltérő irányba további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az Adatkezelő más címzettel nem közli az adatokat, kivéve a 3. pontban részletezett esetleges Harmadik Felet, és a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az Érintettet.